Single post

Asia Water System Solution จัดงานสัมมนา “โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบยยั่งยืน” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรม 4.0

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณยุทธนา กวางเส็ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด, คุณวีรพิชญ์ จันทร์หล้าฟ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด,

คุณ ธนกฤต แสงทองอรุณกูล ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์ ซิสเต็ม โซลูชั่น จำกัด จัดสัมมนา “โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแบบยั่งยืน” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จังหวัดนครนายก เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำอุปโภค, บริโภคในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง และพรหมณีให้เป็นการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โดยภายในงานดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาระบบผลิตน้ำประปาหมุ่บ้านทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของระบบผลิตน้ำประปาให้สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ, ประหยัดค่าใช้จ่ายในสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำจากแหล่งน้ำดิบ รวมถึงการนำนวัตกรรมเข้าไปใช้ในการผลิตน้ำประปา และบริหารระบบผลิตน้ำประปาให้สามารถสร้างรายได้เพียงพอต่อการดูแลค่าใช้จ่ายในการดำเนินระบบ กับผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, สภาหมู่บ้าน และกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างกับพรหมณี

 

 

Leave a Comment